กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ เตชาวงศ์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบรรเจิด แผ่พุ่มทรัพย์ ครู คศ.3
นางนันทรัตน์ บัญชาเกียรติ ครู คศ.3
นางสาวกุลวีณ์ ภู่ตระกูล ครู คศ.3