กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ เตชาวงศ์ ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายบรรเจิด แผ่พุ่มทรัพย์ ครู คศ.3
นางนันทรัตน์ บัญชาเกียรติ ครู คศ.3
นางสาวกุลวีณ์ ภู่ตระกูล ครู คศ.3